فعالیت دانش آموزان هشتم در درس کار و فناوری آقای آذین فر

IMG_0736 IMG_0737 IMG_0739 IMG_0740 IMG_0742 IMG_0743