روز جهانی دیابت

و اطلاعاتی در این خصوص که همگان باید بدانند