به روز رسانی جدول امتیازات سپاس انجام شد

.............