حضور دانش آموزان کوشای ششم برای ثبت نام در مقطع تحصیلی جدید

..