برنامه ارزشیابی های هماهنگ مهر - آبان 1399

...

آزمون ها به صورت غیرحضوری در تاریخ های ذکر شده و راس ساعت 5 عصر برگزار خواهد شد .