کلاس هنر به زبان تصویر...

اثری از سید امیررضا خوشکلام                     دبیر راهنما : آقای زنده رخ

  اثری از دبیر هنر آقای زنده رخ                            موضوع:هفته درختکاری

اثری از مسعود سهراب زاده                     دبیر راهنما : آقای زنده رخ

 

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)