برگزاری نمایشگاه دست آوردهای مجتمع غیردولتی فرهنگ

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)