برنامه ریزی تحصیلی

شنبه 22 مهر و یکشنبه 23 مهر 

اولیای عزیز، لطفا به ساعت حضور دانش آموز خود در مدرسه دقت بفرمایید .