اولین جلسه کلاس نجوم برگزار شد ...

ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 11 آبان ماه ....

..