گلبانگ نوروزی - پایه هفتم

 

مدیر دبیرستان 

مسئول آموزش - دبیر تفکر و سبک زندگی 

معاون اجرایی - دبیر فرهنگ وهنر 

معاون آموزشی 

مشاور دبیرستان 

دبیر ادبیات و زبان فارسی

دبیر زیست شناسی

 دبیر فیزیک 

 دبیر شیمی

 دبیر مطالعات اجتماعی

 دبیر کار و فناوری

 دبیر قرآن - آقای امیدی 

 دبیر عربی

 دبیر پیام های آسمان

 

 

 دبیران زبان انگلیسی

 

 

 دبیران ریاضی

 دبیر تربیت بدنی و سلامت