گلبانگ نوروزی - پایه هشتم

.

مدیر دبیرستان 

مسئول آموزش / دبیر تفکر و سبک زندگی 

معاون اجرایی / دبیر فرهنگ و هنر 

معاون آموزشی 

مشاور دبیرستان 

دبیر زبان و ادبیات فارسی 

دبیر زیست شناسی 

دبیر فیزیک 

دبیر شیمی 

دبیر مطالعات اجتماعی / آقای کرمی  

دبیر مطالعات اجتماعی / آقای یوسفی 

دبیر کار و فناوری 

دبیر قرآن 

 دبیر عربی 

دبیر پیام های آسمان 

دبیر زبان انگلیسی / آقای هوشیار دبیر زبان انگلیسی / آقای هوشیار

دبیر زبان انگلیسی / آقای علیجانی 

دبیر ریاضی / آقای عباس زاده 

دبیر ریاضی / آقای روشن مقدم 

دبیر تربیت بدنی و سلامت / آقای احمدپور ​​​​​​​

دبیر تربیت بدنی و سلامت / آقای نوروزی  ​​​​​​​​​​​​​​