گلبانگ نوروزی  - پایه نهم

مدیر دبیرستان 

مسئول آموزش / دبیر تفکر و سبک زندگی 

معاون اجرایی / دبیر فرهنگ و هنر 

معاون آموزشی دبیرستان 

مشاور دبیرستان

دبیر زبان و ادبیات فارسی / آقای میرزانژاد 

دبیر زبان و ادبیات فارسی / آقای بردبار

دبیر زیست شناسی

دبیر فیزیک

دبیر شیمی

دبیر مطالعات اجتماعی

دبیر کار و فناوری 

دبیر قرآن

دبیر عربی

دبیر پیام های آسمان

دبیر زبان انگلیسی / آقای هوشیار 

دبیر زبان انگلیسی / آقای علیجانی

دبیر ریاضی / آقای عباس زاده

دبیر ریاضی / آقای روشن مقدم

دبیر تربیت بدنی و سلامت