پنجمین لیگ علمی دانش آموزان دوره اول دبیرستان

در سطح مدارس آموزش و پرورش  ناحیه یک رشت 

...