جشنواره فرهنگی/ هنری مجتمع آموزشی فرهنگ، با شکوهی وصف ناپذیر برگزار شد ...

.