دومین جشنواره فرهگی - هنری مجتمع آموزشی فرهنگ

با عنوان « با زمین مهربان باشیم » 

...