ریاضی - شیون فومنی

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد رسم شکل

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد الگو سازی

 

 

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد حذف حالت های نامطلوب

 

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد الگویابی

 

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد حدس و آزمایش

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبردهای حل مسئله

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد حل مسئله ساده تر

 

 

ریاضی کلاس شیون فومنی - فصل 1 - راهبرد روش های نمادین

 

 

ریاضی  - فصل 2 - معرفی عددهای علامت دار

 

ریاضی  - فصل 2 - جمع و تفریق عددهای صحیح

فصل 2 - جمع و تفریق عددهای صحیح

فصل 2 - ضرب و تقسیم عددهای صحیح

فصل 2 - حل تمرین صفحه 16

فصل 2 - حل تمرین صفحه 19

فصل 2 - حل تمرین صفحه 22

فصل 2 - حل تمرین صفحه 25

فصل 3 - جبر و معادله الگوهای عددی

 

فصل 3 - حل تمرین صفحه 30 

فصل 3 -  عبارت های جبری

فصل 3 - حل تمرین صفحه 33

فصل 3 - مقدار عددی یک عبارت جبری

فصل 3 - حل تمرین صفحه 36

 

فصل 3 - پارت سوم - معادله

 

فصل 3 - حل تمرین صفحه 39

 

فصل 4 - قسمت 1 - هندسه و استدلال - روابط بین پاره خط 

فصل 4 - قسمت 2 - روابط بین زاویه ها

فصل 4 - قسمت 3 - حل تمرین صفحه 44

 

فصل 4 - قسمت 4 - حل تمرین صفحه 47

 

فصل 4 - قسمت 5 - تبدیلات هندسی (انتقال تقارن دوران)

فصل 4 - قسمت 6 - شکل های مساوی (همنهشت)

فصل 4 - قسمت 7 - حل تمرین صفحه 50

فصل 4 - قسمت 8 - حل تمرین صفحه 53

 

حل نمونه سوال برای امتحان نوبت اول سال تحصیلی 1400 - 1399 

 

فصل 5 - قسمت 1 - عدد اول 

فصل 5 - قسمت 2 - شمارنده اول 

فصل 5 - قسمت 3 - بزرگترین شمارنده مشترک 

فصل 5 - قسمت 4 - کوچک ترین مضرب مشترک 

فصل 5 - حل تمرین صفحه 58 

فصل 5 - حل تمرین صفحه 61

 

فصل 5 - حل تمرین صفحه 64

 

فصل 6 - قسمت 1 - حجم های هندسی 

 

فصل 6 - قسمت 2 - محاسبه حجم های منشوری 

فصل 6 - قسمت 3 - مساحت جانبی و کل 

فصل 6 -  حل تمرین صفحه 72  

 

فصل 6 -  حل تمرین صفحه 75 

فصل 6 -  حل تمرین صفحه 78

 

فصل 6 -  حل تمرین صفحه 79

 

فصل 6 -  حل تمرین صفحه 81

 

 

فصل 7 - قسمت 1 - تعریف توان

 

فصل 7 - قسمت 2  - محاسبه عبارت های توان دار

 

فصل 7 - حل تمرین صفحه 86 

 

فصل 7 - حل تمرین صفحه 89