ریاضی دکتر حشمت

فصل اول -معرفی مجموعه ها  

 

 

فصل اول -مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها 

 

 

فصل اول - اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها   

 

 

فصل اول -مجموعه ها و احتمال   

فصل اول  حل تمرین صفحه 5

فصل اول  حل تمرین صفحه 10

فصل اول  حل تمرین صفحه 14 

فصل اول  حل تمرین صفحه 17

فصل دوم - عددهای حقیقی و گویا

فصل دوم - حل تمرین صفحه 22

فصل دوم - عددهای حقیقی 

فصل دوم - حل تمرین صفحه 27

فصل دوم - قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل دوم - حل تمرین صفحه 31

 

فصل سوم- بخش اول -استدلال و اثبات در هندسه

فصل 3 - آشنایی با اثبات در هندسه

فصل 3  - هم نهشتی مثلث ها

فصل 3- حل مسئله در هندسه

فصل 3 - شکل های مشابه

فصل 3  - حل تمرین صفحه 36

فصل 3  - حل تمرین صفحه 42 و 43

فصل 3  - حل تمرین صفحه 48

فصل 3  - حل تمرین صفحه 51 و 52

فصل 3  - حل تمرین صفحه 57 و 58

فصل 4 - قسمت 1 - توان صحیح

 

فصل 4 - پارت 2 - نماد علمی

فصل 4 - پارت 3 - ریشه گیری

فصل 4 - پارت 4 - جمع و تفریق رادیکال ها

فصل 4 - پارت 5 - حل تمرین صفحه 63 و 64

فصل 4 - پارت 6 - حل تمرین صفحه 67

فصل 4 - پارت 7 - حل تمرین صفحه 71 و 72

فصل 4 - پارت 8 - حل تمرین صفحه 76 و 77

حل نمونه سوال برای امتحان نوبت اول سال تحصیلی 1400 - 1399 

فصل 5 - قسمت اول - عبارت های جبری و مفهوم اتحاد 

 

 

فصل 5 - قسمت 2 - چند اتحاد دیگر تجزیه و  کاربردها 

 

فصل 5 - قسمت 3 - نابرابری ها و نامعادله ها 

 

فصل 5 - حل تمرین صفحه 84 و 85 

 

فصل 5 - حل تمرین صفحه 89

 

فصل 6 - قسمت 1 -  معادله خط 

 

 

فصل 6 - قسمت 2 -  ادامه معادله خط 

 

 

فصل 6 - قسمت 3 -  شیب خط و عرض از مبدا 

 

فصل 6 - قسمت 4 -   ادامه شیب خط و عرض از مبدا 

 

فصل 6 - قسمت 5  -  دستگاه معادله خطی 

 

فصل 6 - قسمت 6  -  ادامه دستگاه معادله خطی 

 

فصل 6 - حل تمرین صفحه 100 و 101 

 

فصل 6 - حل تمرین صفحه 106 و 107

 

فصل 6 - حل تمرین صفحه 112 

 

 

فصل 7 - قسمت 1 -  معرفی و ساده کردن عبارت های گویا 

 

فصل 7 - قسمت 2 -  محاسبات عبارت های گویا 

 

فصل 7 - قسمت 3  -  ادامه محاسبات عبارت های گویا 

 

فصل 7 - حل تمرین صفحه 117 و 118