فیزیک پایه نهم

 

 

 

 

 

اهرم 

 

ماشین ها

قرقره ها 

گشتاور