زبان عربی پایه نهم

 

درس اول - بخش 1 

 

درس اول - بخش 2

 

درس دوم - بخش 1 

درس دوم - بخش 2 

درس سوم - بخش 1 

درس سوم - بخش2 

 

درس چهارم - بخش 1 

درس چهارم - بخش2 

درس پنجم - بخش 1 ​​​​​​​

درس پنجم - بخش 2 ​​​​​​​

درس ششم - بخش 1 ​​​​​​​

درس ششم - بخش 2 ​​​​​​​

درس هفتم - بخش 1 ​​​​​​​

درس هفتم - بخش 2 

درس هفتم - بخش 3 

درس هشتم - بخش 1 

درس هشتم - بخش 2 

درس نهم - بخش 1 

درس نهم - بخش 2 ​​​​​​​

 

درس دهم - بخش 1 ​​​​​​​

درس دهم - بخش 2 ​​​​​​​​​​​​​​

 فعل امر - قسمتی از مسابقه الفائز

وزن کلمات