ادبیات فارسی پایه نهم

ستایش  

 

درس اول - بخش 1 

 

درس اول - بخش 2 

 

درس اول - بخش 3

 

درس دوم - بخش 1 

 

درس دوم - بخش 2

 

درس دوم - بخش 3

 

درس دوم - بخش 4

درس سوم - بخش 1

درس سوم - بخش 2

درس سوم - بخش 3

درس چهارم - بخش 1

درس چهارم - بخش 2

درس پنجم  درس آزاد است .

درس ششم - بخش 1 

درس ششم - بخش2 

درس ششم - بخش 3

درس هفتم  - بخش 1 

درس هفتم  - بخش 2

درس هفتم  - بخش3

درس هشتم  - بخش 1 

درس هشتم  - بخش 2

درس هشتم  - بخش 3

درس نهم- قسمت اول 

درس نهم- قسمت دوم

درس نهم- قسمت سوم

درس دهم - قسمت اول 

درس دهم - قسمت دوم

درس یازدهم - قسمت اول

درس یازدهم - قسمت دوم

درس دوازدهم 

درس سیزدهم - قسمت اول

درس سیزدهم - قسمت دوم

درس چهاردهم - قسمت اول

درس چهاردهم - قسمت دوم

درس چهاردهم - قسمت سوم

درس چهاردهم - قسمت چهارم ( شعرخوانی )

درس شانزدهم - قسمت اول 

درس شانزدهم - قسمت دوم