اولین نشست شورای دانش آموزی دبیرستان فرهنگ

به نام آفریدگار دانایی

اولین نشست شورای دانش آموزی دبیرستان فرهنگ در ساعت 11:20 روز شنبه 26 آذرماه 1401 با حضور منتخبین پایه های مختلف تحصیلی، مدیریت و معاونین محترم دبیرستان تشکیل شد.

در آغاز جلسه آقایان فرزاد و زارع ضمن عرض تبریک به منتخبین محترم، درباره اهمیت شورای دانش آموزی و وظایف نمایندگان مطالب مبسوطی مطرح فرمودند.

در ادامه جلسه، عزیزان دانش آموز منتخب کلاس های درس آقایان:

پارسا صحاف زاده ( نماینده کلاس نهم دکتر حشمت )

آرین پیرنظری ( نماینده کلاس نهم استاد پورداود )

طاها کلبادی نژاد ( نماینده کلاس هشتم دکتر بهزاد )

حسین فاتح پور( نماینده کلاس هشتم استاد اردشیری )

البرز یعقوب زاده  ( نماینده کلاس هفتم شیون فومنی )

و باربد حقگو ( نماینده کلاس هفتم دکتر معین )

هر کدام مطالبی مربوط به کلاس درس خود و نیز مطالبی در خصوص مسائل مختلف مدرسه ایراد نمودند. همچنین  آقای مهندس فرزاد درباره کلیات مسائل انضباطی و آموزشی مطالبی فرمودند.

جلسه با بحث و تبادل نظر بین اعضای محترم شورای دانش آموزی مدرسه با گرمی خاص خود به مدت 1:15 دقیقه ادامه یافت و در ساعت 12:35 به پایان رسید.

با آرزوی توفیق برای همه دانش آموزان عزیز و منتخبین شورای دانش آموزی

داود زارع

معاون آموزشی دبیرستان

26 آذرماه 1401