---- اطلاعیه بسیار مهم ----

 

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم.

به تغییرات ایجاد شده در برنامه کلاس های جبرانی روز پنجشنبه

دقت کافی داشته باشید.