اولین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه

اولین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه برگزار شد.

ساعت 8:50 صبح روز دوشنبه 15 آبان ماه 1402 اعضای شورای دانش آموزی با حضور در دفتر مدرسه تشکیل جلسه دادند.

ابتدا مدیر مدرسه شرح وظایف شورا و دامنه فعالیت آن را تشریح نمود. سپس هر یک از اعضا خود را معرفی کردند و بعد اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی به شرح زیر انتخاب شدند:

1 آقای محمد جنت شریفی ( رئیس شورا )

2 آقای طه کلبادی نژاد ( نائب رئیس )

3 آقای باربد حقگو ( دبیر شورا « منشی » )

سپس کمیته های هفتگانه و شرح وظایف هر یک برای حاضرین بیان گردید و در ادامه مسئولین کمیته ها به صورت زیر مشخص شدند:

1 آقای محمد جنت شریفی : کمیته سیاسی- اجتماعی

2- آقای طه کلبادی نژاد : کمیته تعاون

3- آقای باربد حقگو : کمیته علمی، آموزشی و پژوهشی

4- آقای طه کریمایی : کمیته هنری

5 آقای علی شریعت : کمیته ورزشی

6- آقای امیررضا  دادائی: کمیته بهداشت

مقرر شد ساعت 8:50 روزهای چهارشنبه ، جلسه هم اندیشی شورا برگزار گردد.