نفرات اول تا دهم مرحله اول آزمون علمی مرآت

پایه های هفتم، هشتم و نهم 

..