درس فیزیک

مبحث الکتریسیته.

ساخت الکتروسکوپ و آزمایش کاربردهای آن به وسیله الکتروسکوپ هایی که دانش آموزان به عنوان کار عملی ساخته بودند، انجام شد.