مکالمه عربی دانش آموزان

سپاس از استاد گرامی، جناب آقای مقدسیان که تلاش هایشان در زمینه آموزش عربی به زیبایی به ثمر نشسته است.