پیشواز بهار

 

باز کن پنجره‌ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی‌ها را 

جشن می‌گیرد

 و بهار 

روی هر شاخه،

کنار هر برگ

 شمع روشن کرده است…

باز کن پنجره‌ها را

 و بهاران را

 باور کن!